Meldingen

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (“Beeld en Geluid”) heeft geen kennis van de content die door gebruikers van zijn dienst wordt aangeboden. Beeld en Geluid voert voorafgaand aan de plaatsing geen controle en/of redactie uit ten aanzien van de content en ook na plaatsing op de website controleert Beeld en Geluid de content niet. Daartoe is hij wettelijk ook niet verplicht.

Beeld en Geluid zet zich desondanks wel in om de rechten van derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten) te beschermen. Om eventuele inbreuken op de rechten en/of belangen van derden snel te kunnen beëindigen, heeft Beeld en Geluid een procedure ontwikkeld om inbreukmakende content te melden.

Beeld en Geluid is alleen gehouden content te verwijderen indien op grond van een melding naar het oordeel van Beeld en Geluid blijkt dat zodanige content onmiskenbaar onrechtmatig is. Het is derhalve van belang dat een melding goed is gemotiveerd en dat bewijsstukken worden mee gezonden. Indien Beeld en Geluid redenen heeft om aan de juistheid van een melding te twijfelen en/of indien de melding onvolledig is, zal de melding niet  tot verwijdering van desbetreffende content leiden. Indien Beeld en Geluid dit nodig acht, kan aanvullende informatie worden opgevraagd. Het bovenstaande doet niets af aan het feit dat Beeld en Geluid gerechtigd is om op grond van de gebruiksvoorwaarden content te verwijderen.

De volgende informatie moet in ieder geval in een melding worden opgenomen:

•    de naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de melder;
•    een beschrijving van de beweerdelijk onrechtmatige content;
•    de locatie waar de beweerdelijk onrechtmatige content zich bevindt (door middel van een URL);
•    de datum waarop de beweerdelijk onrechtmatige content is geplaatst en de datum waarop die is waargenomen; en
•    wat precies onrechtmatig is aan de content. Indien het gaat om inbreuk op merkrechten, handelsnaamrechten en/of auteursrechten, dient tevens het merk, de handelsnaam en/of het werk waarop inbreuk wordt gemaakt te worden beschreven en dient bewijs dat de melder gerechtigd is om deze rechten te handhaven, te worden mee gezonden.

De bovenstaande informatie stuurt men naar: meldingen@openbeelden.nl

Beeld en Geluid zal geen partij zijn bij een eventueel geschil tussen de melder en degene die de beweerdelijk onrechtmatige content heeft geplaatst. Beeld en Geluid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door de melder is geleden als het gevolg van geplaatste onrechtmatige content. Tevens accepteert hij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het door Beeld en Geluid verwijderen van content.

Beeld en Geluid respecteert en beschermt de privacy van alle melders. Alle persoonlijke informatie die aan hem wordt verstrekt in het kader van een melding zal vertrouwelijk worden behandeld en zal alleen gebruikt worden voor het in behandeling nemen van de melding.

Degene die een melding doet staat er voor in dat alle gegevens die hij verstrekt juist zijn en dat hij gerechtigd is de melding te doen. De melder is verantwoordelijk voor alle schade die Beeld en Geluid lijdt als gevolg van een onjuiste gedane melding.