Gebruiksvoorwaarden

Dit document bevat de voorwaarden die gelden voor gebruikers die audiovisueel materiaal naar de door het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid (gevestigd op het Media Park, Sumatralaan 45, Postbus 1060, 1200 BB, Hilversum), hierna te noemen: Beeld & Geluid, beheerde website Open Beelden uploaden en aldus openbaar maken. Met uitzondering van de logos, merk- en/of handelsna(a)m(en) van Beeld & Geluid en andere (content)partners van Open Beelden is alle materiaal op deze website onder een Creative Commons licentie beschikbaar en mag dit onder de voorwaarden van de betreffende licentie gebruikt worden. De website zelf en alle teksten vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding GelijkDelen 3.0 licentie en bij alle audiovisuele content (media items) is apart vermeld onder welke licentievoorwaarden deze gepubliceerd zijn. 

 

In dit document worden onder meer de volgende aspecten van de relatie tussen gebruikers en het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid geregeld:

 

•    Omgang met wachtwoorden en inlog (Artikel 3)

•    Verantwoordelijkheid voor het functioneren van het platform (Artikel 4) 

•    Intellectuele eigendomsrechten op de content (Artikel 5)

•    Voorwaarden waaraan content die op Open Beelden geplaatst wordt moet voldoen (artikel 5) 

•    Omgang met persoonsgegeven van de gebruikers (privacy)  (Artikel 6)

•    Aansprakelijkheid van de partijen in het geval van schade (Artikel 7)

 

Door een account op Open Beelden aan te maken geeft de gebruiker aan deze voorwaarden te accepteren. Na het aanmaken van een gebruikersaccount zijn de voorwaarden terug te vinden op www.openbeelden.nl/terms.

 

Artikel 1    Definities

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 

1.1    Account: persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt beheerd en welke wordt gecreëerd wanneer de Gebruiker zich aanmeldt voor de Dienst.

1.2    Bezoeker: de natuurlijke persoon of onderneming die de Website bezoekt en kennis neemt van de daarop geplaatste informatie en Content. Indien Gebruikers kennis nemen van Content van andere gebruikers, kwalificeren zij ook als Bezoekers.

1.3    Content: al het materiaal dat een Gebruiker via de Dienst aan Bezoekers beschikbaar stelt en toegankelijk maakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, video-, foto-, beeld en/of audiomateriaal alsmede teksten. 

1.4    Dienst: de dienst die Beeld & Geluid gratis aan Gebruikers en Bezoekers via de Website verleent en welke nader is beschreven op de Website.

1.5    Gebruiker: natuurlijk persoon of onderneming die een Account heeft aangemaakt.

1.6    Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties. 

1.7    Melding: het melden.van de aanwezigheid van Content op de Website die inbreuk maakt op  Intellectuele Eigendomsrechten en/of andere rechten van derden.

1.8    Gebruikersnaam: de naam of alias welke door Gebruiker is opgegeven gedurende de registratieprocedure en welke wordt vermeld bij de door Gebruiker geplaatste Content.

1.9    Wachtwoord:  het door Gebruiker opgegeven wachtwoord.

1.10    Website: de websites www.openbeelden.nl en www.openimages.eu, inclusief alle subdomeinen.

 

Artikel 2    Toepasselijkheid

2.1    Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Dienst maakt. Zij zijn niet van toepassing op Bezoekers.

2.2    Beeld & Geluid is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. In dit geval zullen de gewijzigde gebruikersvoorwaarden per email aan de Gebruiker verstuurd worden. Indien Gebruiker het gebruik van de Dienst voortzet na ontvangst van de gewijzigide of aangevulde gebruiksvoorwaarden, accepteert hij daarmee zodanige voorwaarden onherroepelijk. Indien Gebruiker niet instemt met de gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden, dient hij af te zien van gebruik van de Dienst en zijn Account te beëindigen. De actuele gebruiksvoorwaarden zullen altijd op de Website te vinden zijn

 

Artikel 3    Aanmelden Dienst

3.1     Om Content te kunnen plaatsen op de Website, moet Gebruiker een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. Tijdens de registratie moet Gebruiker tevens een Gebruikersnaam en Wachtwoord opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Account. 

3.2    Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de Gebruikersnaam en Wachtwoord combinatie. Gebruiker is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Gebruikersnaam en het Wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt. Beeld & Geluid mag ervan uitgaan dat Gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de aan hem toebehorende Gebruikersnaam en Wachtwoord. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat een Gebruikersnaam en/of Wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker Beeld & Geluid daarvan onverwijld op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het Wachtwoord.

3.3    Indien Gebruiker jonger is dan 16 jaar, is gebruik van de Dienst alleen toegestaan indien toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger(s) is verkregen. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren staat Gebruiker er voor in dat hij inderdaad ouder dan 16 jaar is of dat hij de toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) heeft gekregen voor het aanmaken van een Account en het gebruik maken van de Dienst.

3.4    Beeld & Geluid behoudt zich het recht voor de inlogprocedure, het Wachtwoord en/of de Gebruikersnaam te veranderen indien zij dit op enigerlei wijze noodzakelijk acht, bijvoorbeeld indien dit in het belang is van het functioneren van de Dienst. In dat geval wordt de gebruiker hiervan per email - op het bij het aanmelden verstekt e-mailadres - op de hoogte gesteld.

 

Artikel 4    De Dienst

4.1    Gebruiker aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft in de Dienst op het moment van gebruik. De Dienst wordt dus “as is” geleverd. Beeld & Geluid sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, beschikbaarheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Dienst.

4.2    Beeld & Geluid garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Beeld & Geluid is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

4.3    Beeld & Geluid is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, de Website en/of Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website en/of Dienst.

4.4    Beeld & Geluid is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of Dienst aan te brengen.

 

Artikel 5    Content

5.1    Gebruiker weet en aanvaardt dat Beeld & Geluid geen kennis heeft van de Content die via de Dienst ter beschikking wordt gesteld. Beeld & Geluid voert geen controle en/of redactie uit ten aanzien van de Content en is daartoe ook niet verplicht.  Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Dienst verricht, in het bijzonder het plaatsen van Content en de inhoud daarvan.

5.2    Gebruiker garandeert dat hij gerechtigd is de Content via de Website ter beschikking te stellen. Gebruiker garandeert dat hij de Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de geplaatste Content bezit dan wel de vereiste toestemmingen en/of licenties heeft verkregen om de Content via de Website ter beschikking te stellen. Verder garandeert Gebruiker dat hij toestemming heeft van eventuele personen waarvan het portret en/of de naam in de Content worden gebruikt, één en ander voorzover Gebruiker hiertoe wettelijk gehouden is.  

5.3    Bij elke Content die Gebruiker wil plaatsen op de Website, dient hij aan te geven onder welke Creative Commons licentie deze Content aan Bezoekers ter beschikking wordt gesteld. De volledige voorwaarden van de toepasbare Creative Commons licenties zijn door middel van een hyperlink vanaf de licentie keuze pagina op de Website beschikbaar.

5.4    Gebruiker garandeert dat hij geen Content via de Website zal verspreiden:

a.     die inbreuk maakt op rechten van Beeld & Geluid of derden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

b.    die discriminerend en/of beledigend is terzake van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, of afkomst

c.    die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;

d.    die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;

e.    die pornografisch is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites;

f.    waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of

waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;

g.    waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gefaciliteerd;

h.    waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of;

waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden, dan wel anderszins commerciële doeleinden worden beoogd;

j.    virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Beeld & Geluid te omzeilen;

k.    in strijd zijn met enige geldende wet- en regelgeving; 

l.    in strijd zijn met overige bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden. 

5.5    Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behouden Gebruiker en/of zijn licentiegevers de auteursrechten en andere Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de Content. Gebruiker erkent en stemt er mee in dat hij door het beschikbaar stellen van Content aan Beeld & Geluid automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om de Content te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken, voor zover noodzakelijk voor het aanbieden van de Dienst. 

5.6    De in artikel 5.5 bedoelde licentie eindigt op het moment dat Gebruiker en/of Beeld & Geluid de desbetreffende Content verwijdert van de Website dan wel wanneer het Account door Gebruiker en/of Beeld & Geluid wordt verwijderd. Gebruiker erkent en begrijpt dat na verwijdering van de Content en/of het Account, Bezoekers de Content mogelijk blijven gebruiken en/of kunnen plaatsen op andere websites. Beeld & Geluid is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor enig gebruik van Content door Bezoekers na verwijdering daarvan van de Website door Gebruiker of Beeld & Geluid.

5.7    Gebruiker vrijwaart Beeld & Geluid voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van de Dienst geplaatste Content, op enigerlei wijze inbreuk maken op de rechten van derden en/of anderszins onrechtmatig zijn.

5.8    Hoewel op de Website onder de Content zal worden aangegeven welke Creative Commons licentie op het gebruik van de Content van toepassing is, erkent en accepteert Gebruiker dat Beeld & Geluid niet verantwoordelijke en/of aansprakelijk is voor de naleving van de betreffende Creative Commons licentie door Bezoekers. 

5.9    Gebruiker verklaart dat hij, bij gebruikmaking van de Content van andere Gebruikers, de voorwaarden van de op die Content van toepassing zijnde Creative Commons licentie in acht zal nemen.   

5.10    Indien Gebruiker van mening is dat Content die met behulp van de Dienst wordt verspreid onrechtmatig is, kan hij hiervan Melding doen. Via www.openbeelden.nl/report kan deze Melding aan Beeld & Geluid worden verzonden. Op www.openbeelden.nl/report staan tevens de voorwaarden vermeld waaraan een Melding moet voldoen alsmede het verdere verloop van de meldingsprocedure.

5.11    Beeld & Geluid behoudt zich het recht om, indien hij daartoe gronden aanwezig acht, zonder nadere berichtgeving en zonder schadeplichtig te worden, Content te verwijderen of een Account af te sluiten, met name, maar niet beperkt tot, gevallen waarin Gebruiker naar mening van Beeld & Geluid dit artikel 5 of één der andere bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden schendt, onverminderd het recht nadere rechtsmaatregelen te nemen.   

 

Artikel 6    Privacy

6.1    In het kader van de Dienst worden door Gebruiker aan Beeld & Geluid persoonsgegevens, als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) verstrekt. Beeld & Geluid zal deze persoonsgegevens alleen verwerken en gebruiken voor zover nodig is in het kader van de Dienst en zal de persoonsgegevens niet op enige wijze verstrekken aan derden, tenzij daartoe wettelijk gehouden is.

6.2    Gebruiker begrijpt en erkent dat de Gebruikersnaam die hij tijdens de registratieprocedure heeft opgegeven, bij de geplaatste Content wordt geplaatst en dat eventueel in de Gebruikersnaam opgenomen persoonsgegevens openbaar worden gemaakt. Gebruiker is in staat zelf zijn Gebruikersnaam te wijzigen.

 

Artikel 7    Aansprakelijkheid

7.1    Beeld & Geluid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van het aanbieden van de Dienst waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website, de Content en/of de onmogelijkheid om deze te gebruiken dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, behoudens wanneer deze uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen niet is toegestaan. 

7.2    Beeld & Geluid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de Content, en derhalve evenmin voor schade aan Gebruikers of andere derden die het gevolg is van onrechtmatigheden in de inhoud van de Content. 

7.3    Gebruiker vrijwaart Beeld & Geluid voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit zijn gebruik van de Dienst en/of een schending van deze gebruiksvoorwaarden en/of enige andere rechten van derden.

7.4    Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Beeld & Geluid voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Beeld & Geluid (“eigen handelen”) zelf en/of haar uitvoerende leidinggevende uit te sluiten.

7.5    De enige actie die Gebruiker kan ondernemen indien hij meent dat hij schade heeft

geleden, is het gebruik van de Dienst te staken en zijn Account op te zeggen.

 

Artikel 8    Duur en beëindiging

8.1    Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te stoppen en zijn Account te beëindigen.   

8.2    Beeld & Geluid is te allen tijde indien hij daartoe gronden aanwezig acht  gerechtigd om het verlenen van de Dienst aan Gebruiker te staken en/of op te schorten zonder aansprakelijk te worden jegens Gebruiker.

 

Artikel 9    Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1    Op de gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Dienst is Nederlands recht van toepassing.

9.2    Voorzover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Gebruiker en Beeld & Geluid ter keuze van de dagvaardende of verzoekende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van haar woonplaats, dan wel aan een andere op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.

9.3    Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en Beeld & Geluid aan het overblijvende gedeelte gebonden. Beeld & Geluid zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.